AVG-R01

Thông số tham khảo
A325216WS08811

Model:  A325216WS08811

Chiều cao sợi cỏ:  25mm

Khoảng cách hàng cỏ:  3/8”

Số mũi khâu/m:  160-200

Chất liệu:  8800Dtex FIBRILLATED PE

Mặt đế:  DOULBE PP

Sản phẩm liên quan