AVG TENNIS 01

Thông số tham khảo:
A320216WS08811

Model:  A320216WS08811

Chiều cao sợi cỏ:  20mm

Khoảng cách hàng cỏ:  3/8”

Số mũi khâu/m:  160-200

Chất liệu:  8800Dtex FIBRILLATED PE

Mặt đế:  DOULBE PP

Sản phẩm liên quan